یاد مرگ

می خوام هزار هزار بار برای خودم بنویسم که "فرزانه تو هم خواهی مرد" بلکه

بلکه تحمل دلتنگیها برام آسون تر شه

گناهام کمتر شه

نیکیهام بیشتر شه

و شاید باورم شه

/ 0 نظر / 11 بازدید